Kitaplar

ABD Kongre kütüphanesinde bulunan kitaplarımız

Uygarlığın peşinde

Educational change; universities and colleges; Turkey; 20th century; Mutlu, Latif; interviews.

Contributor:Mutlu, Latif
Original Format:Books
Date:2010

Eğitim Düşünceleri Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim

Osmanlı, eğitimde geri kalmış olmanın önemini ancak girdiği her savaştan yenilgiyle çıktıktan sonra fark etmeye başlamıştı. Düşmanın silah üstünlüğünün ancak üstün bilim ve teknolojinin ürünü olabileceğini büyük gecikmeyle anlayabilmişti. Bu üstünlüğün salt pozitif bilimler değil, aynı zamanda, insan bilimleri, hukuk, sosyal bilimler vb. alanlardaki koşut bir üstünlükle birlikte ortaya çıktığının bilincine, Tanzimat sonrasının hiç olmazsa bir kısım aydınları..

Türkiye'nin Uygarlık Yolu Üniversitelerden Geçiyor Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?

Kitap, yıllardan beri süregelen ve bir türlü çözülemeyen Türk yükseköğretiminin köklü sorunları ile nitelik ve nicelik açısından yetersizliği üzerinde duruyor ve çözüm önerileri sunuyor. Ülkemizin yükseköğretim sisteminin kapasite yetersizliğine ve bununla iliflkili olarak süregelen ÖSS sisteminin sakıncalarına, yarattığı sorunlara değiniyor ve bu sorunların temelinde yatan nedenleri inceliyor; üniversitelerimizin, ülkemizin kalkınmasına ve toplumun gönencine hizmet verebilmek için gereksinim duyduğu kaynağı karşılamada devlet olanaklarının yetersiz kalışını ortaya koyarak, alternatif çözümler öneriyor. Ayrıca üniversitelerin yönetimi ve rektör seçimlerinin analizini yapıyor ve çözümler öneriyor.


‘TARIM VE SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA’ - ENERJİ DEVRİMİ
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Rektör Seçiminin Önemi
Eğitimin Reformu

Sayın Mutlu bu kitabında Türkiye'nin gelişmişlik durumuna ilişkin bazı değerlendirmeler yaparak başlamış, Birleşmiş Milletler'in gelişmişlik kriterleri arasında gayri safi milli hâsıla ve insan ömrü ile birlikte yer alan okullaşma oranından hareketle ülkemizin eğitim problemini ele almıştır. Ülkemizin yükseköğretim sisteminin kapasite yetersizliğine ve bununla ilişkili olarak süregelen ÖSS sisteminin sakıncalarına, yarattığı sorunlara işaret eden Mutlu bu sorunların temelinde yatan nedenleri irdelemiş, devlet güdümlü yapılar olarak kurgulanan üniversitelerimizin ülkeye yeterince hizmet verebilmek için gereksindiği kaynağı karşılamada devlet olanaklarının yetersiz kalışını örnekleriyle ortaya koymuştur. Sayın Mutlu sorunun çözümüne yönelik olarak, yükseköğretimde merkeziyetçi sistemin tavsiyesi, ÖSYM yönlendirmeli bir yerleştirme yerine mezuniyet sonrası yapılacak bir ortaöğretim değerlendirme sınavı ve bunu izleyecek bir mülakat sonucuna göre üniversitelerin alacakları öğrencileri kendilerinin belirlemesi, öğrenci katkı paylarının artırılması ve bunu mümkün kılacak kredi sistemlerinin ihdası ve üniversitelerde mütevelli heyet esaslı yönetim sisteminin kurulması doğrultusunda getirdiği öneriler ile yükseköğretim sistemine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Hukuk Sözlüğü

Abdicatio(resignation):
İstifa.Çekilme

A contrario yorum:
Hukuki yorumlama yöntemlerinden biri.Bu tekniğe göre, birbirinin karşıtı olan şeylerden birisi gerçekleşmişse, ötekinin varolamayacağı varsayılmalıdır.

Financing Higer Education

TUSIAD, established in 1971, by businessmen and industrialists representing the Turkish private sector, is an association subject to the clauses of the Constitution governing associations. TUSIAD advocates the development of a social structure in conformity with the principles of democracy, the rule of secularism, human rights, free enterprise, and freedom of belief and thought. TUSIAD works to establish the legal and institutional framework of a market economy and to insure conformity with universal business ethics. It strives to secure a distinct and permanent position in the international economic system by making Turkish business fully competitive in the global economy.

Uygarlığın Durak Yerleri
The Milestones Of Civilization

The purpose of this book is to briefly display the emergence and development of human culture and civilization and the dramatic changes these have undergone throughout history to those who are striving to change the world and to gratify humanity. For all the different languages and races there are on earth, there is but one common civilization that humanity has been developing for ten thousand years. And that is the process of development as formulated ten years ago by the United Nations and published every year as a report. The goal of nations is to reach that level of development.

Sokollu Mehmet Paşa
Karbondioksit Nedir?